Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE STYPENDIA SZKOLNE NA ROK 2017/2018

06.09.2017

Wójt Gminy Raciążek ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018
Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie do 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku
• na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl

Stypendia szkolne 2017/2018
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Raciążek odbywa się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i uchwały nr XXI/162/2012 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Raciążek.
Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne, które są związane z procesem nauki.

Termin składania wniosków o stypendia szkolne – do 15 września 2017 roku.

Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Gminy w Raciążku ul. Wysoka 4 pokój nr 11(Kasa)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:


1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;
2 Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?
♦zaświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,
♦zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS (jeśli się korzysta lub nie korzysta)
♦zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzja lub zaświadczenie o wysokości zasiłku lub oświadczenie o braku zarejestrowania
♦zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.) (jeśli się korzysta lub nie korzysta) ♦ zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego (jeśli się korzysta)
♦zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym
♦dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień)
♦dowód otrzymania alimentów (sierpień) Uwaga w przypadkach utrudniających ustalenie faktycznego dochodu lub innego faktu, wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie zawierające pouczenie o odpowiedzialności karnej na podstawie art 233 kodeksu karnego


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
na zasadach ogólnych:
zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
-w formie uproszczonej
zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
-w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
-w formie karty podatkowej
decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

WÓJT GMINY RACIĄŻEK
Wiesława Słowińska

Wytworzył: Wójt Gminy (6 września 2017)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (6 września 2017, 12:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij