Mapa Biuletynu

 DANE TELEADRESOWE
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Historia Raciążka
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · Turystyka
  · · Zabytki
  · · · Ruiny zamku
  · · · Kościół
  · · Szlaki
  · Kumunikaty/informacje
  · · AKTUALNOŚCI
  · · · Archiwum
  · Raport o stanie Gminy Raciążek
 WYBORY
  · Wybory do Sejmu/Senat w 2011r.
  · Wybory Samorządowe w 2014r.
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
  · Referendum Ogólnokrajowe w 2015r.
  · Wybory Prezydenta RP w 2015r.
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015r.
  · Wybory samorządowe 2018 r.
  · Wybory samorządowe 2019r. - Wybory ponowne do Rady Gminy
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r.
  · · informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  · Wybory Prezydenta RP w 2020r.
 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
  · Komunikaty
  · Ocena jakości wody
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Plan pracy
  · · Druk oświadczenia
  · · nagrania audiowizualne
  · · Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi
  · · Imienny wykaz głosowania radnych
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · Jednostki organizacyjne
  · · Szkoła Podstawowa w Raciążku
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Gminny Ośrodek Kultury
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · Przedszkole Publiczne
  · Jednostki zespolone
  · Sołectwa
 ŚRODOWISKO
  · Informacje oraz komunikaty Referatu Infrastruktury Technicznej
  · Wnioski do pobrania
  · Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  · · Karty typu A
  · · Karty typu B
  · · Karty typu C
  · · Karty typu D
  · · Karty typu E
  · · Karty typu F
  · · Karty typu G
  · · Karty typu H
  · · Karty typu I
  · · Wyszukiwanie karty w wykazie
  · Obwieszczenia/Zawiadomienia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
  · Dofinansowania
  · Plan gospodarki odpadami
  · Kanalizacja sanitarna
  · Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Raciążek na lata 2012-2032
  · Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek
  · Rejestr działalności regulowanej w zakresie odpierania odpadów komunalnych
  · Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  · Program ochrony środowiska
  · Zamówienia publiczne
  · Dane o środowisku
  · · Woda
  · · Ziemia
  · · Lasy
  · Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Program 'Czyste Powietrze' - gminny punkt konsultacyjny
 Drogownictwo
  · Informacje z zakresu drogownictwa
 Rolnictwo
  · Informacje z zakresu rolnictwa
  · Powszechny Spis Rolny 2020
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Sposób załatwiania
  · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Ewidencja ludności, dowody osobiste
  · · Budownictwo
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Nieruchomości
  · · Działalność gospodarcza
  · · Podatki
  · · · Wykaz spraw
  · · Ochrona środowiska
  · · Sprzedaż alkoholi
  · Stan przyjmowanych i załatwianych spraw
  · Skargi i wnioski
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · Zasady finansowania
  · Oferty inwestycyjne
  · Realizacja inwestycji
  · Archiwum
  · · Budżet 2004
  · · · Budżet Gminy 2004
  · · · Majątek gminy
  · · · Dług publiczny
  · · · Realizacja inwestycji
  · · Budżet 2005
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Oświadczenia 2014
  · Oświadczenia 2014 - rozpoczęcie kadencji
  · Oświadczenia 2014 - zakończenie kadencji
  · · Oświadczenia 2018
  · · · Oświadczenia 2018
  · · · · Oświadczenia 2018
  · · · Oświadczenia 2018-zakończenie kadencji
  · · · Archiwum
  · · · Oświadczenia 2018-rozpoczęcie kadencji
  · · · · Oświadczenia 2018
  · · · · Oświadczenia 2018-rozpoczęcie kadencji
  · Oświadczenia 2015
  · Oświadczenia 2016
  · Oświadczenia 2017
  · Oświadczenia 2018 (stan na 31.12.2017)
  · Oświadczenia 2018-zakończenie kadencji 2014-2018
  · Oświadczenia 2018-rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  · Oświadczenia 2019 (stan na 31.12.2018r.)
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE
 Rejestr Instytucji Kultury
 Organizacje pozarządowe
 Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Harmonogram wywozów
  · Uchwały
  · Komunikaty/ogłoszenia
  · Deklaracja
  · Ulotka
  · Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  · Podmiot odbierający odpady
  · Informacje/komunikaty
  · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  · Ważne komunikaty, ostrzeżenia oraz informacje
  · Koronawirus
 Aplikacja Blisko
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · Archiwum
  · · · Uchwały Rady Gminy 2003 rok
  · Uchwały RIO
  · Protokoły
  · · z Sesji Rady Gminy
  · · z Posiedzeń Komisji
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisje
  · · · Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej
  · · · Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego
  · · Archiwum
  · · · Protokoły z Sesji Rady Gminy 2003 rok
  · · · Protokoły z Sesji Rady Gminy 2004
  · Zarządzenia Wójta
  · · Archiwum
  · · · 2003
  · · · 2004
  · Opłaty i podatki
  · · Interpretacje podatkowe
 PRZETARGI
  · Przetargi
  · Roczny plan zamówień publicznych
  · Zapytania Ofertowe
  · PRZETARGI W TRYBIE UGN
  · przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego RENUALT
 ZAGOSPOD. PRZESTRZENNE
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · Obwieszczenia
  · Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  · Wnioski
 RODO
 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
 Wybory do Izb rolniczych 2019r.
 Zapytania ofertowe
 Klub Senior +
 Koronawirus
 Dzienny raport o Koronwirusie
 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
 POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 Działalność gospodarcza