Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Na wyżej wymienione stanowisko nie wpłynęła żadna oferta


Wytworzył: Michał Suchomski (17 kwietnia 2018)
Wprowadził: Marek Smoliński (17 kwietnia 2018, 09:59:56)



stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. sieci wod-kan

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 20 marca 2018  15:30



Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko (829kB) pdf

  

 
Ogłoszenie
 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  ds. sieci wod - kan
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Raciążku
ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek
tel. 54 283 16 61
 
2. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:

Wymiar czasu pracy – pełen etat.
Rodzaj umowy – umowa o pracę.
Podstawowy system czasu pracy.
 
3. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.           o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie średnie lub wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
c) minimalny staż pracy – 2 lata,
d) znajomość następujących zagadnień:
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi,
- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki      i ich usytuowanie,
- prawa budowlanego,
- warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wod.-kan.,
e) posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
f) umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel oraz znajomość środowiska Windows,
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.
 
4. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, skrupulatność,
d) dyspozycyjność.
 
5. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Planowanie remontów w zakresie sieci wod-kan, w tym uzbrojenia sieci (hydranty, zasuwy etc.).
2) Prowadzenie dokumentacji w zakresie remontów sieci wod-kan.
3) Koordynacja zagadnień w zakresie zawierania ugód i umów na roboty z podmiotami trzecimi oraz w zakresie dokumentacji technicznej.
4) Wydawanie warunków technicznych terenowych i branżowych.
5) Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej.
6) Obsługa map zasadniczych w zakresie infrastruktury wod-kan, koordynacja zagadnień         w zakresie prowadzonej dokumentacji technicznej.
7) Uczestnictwo w naradach w terenie, dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek.
8) Sprawdzanie wykonanych robót w terenie, weryfikacja dokumentów.
9) Przygotowywanie materiałów do sprawozdań GUS.
10) Dokonywanie odbiorów przyłączy wod-kan wraz z przygotowywaniem wymaganych protokołów i dokumentów odbiorowych potrzebnych do zawarcia umowy na dostawę wody           i zrzut ścieków.
11) Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją sprawności technicznej hydrantów.
12) Prowadzenie spraw związanych z badaniem jakości wody przez SANEPID                             oraz inne uprawnione podmioty.
13) Opracowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14) Kontrola usuwania awarii i wykonywanych robót w terenie przez podległych pracowników, użytych materiałów i sprzętu oraz sporządzanej dokumentacji w tym zakresie.
15) Ustalanie zakresu prac dla pracowników podległych.
16) Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników warunków i metod pracy ustalonych dla wykonania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
17) Kontrola stosowania przez pracowników podległych środków ochrony osobistej, odpowiednich narzędzi i materiałów, w tym kontrolowanie ich racjonalnego zużycia.
18) Prowadzenie rejestrów kart drogowych pojazdów znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy w Raciążku oraz ich rozliczanie.
19) Prowadzenie kart eksploatacji pojazdów oraz nadzór nad ich terminowymi przeglądami technicznymi oraz ubezpieczeniami.
20) Zgłaszanie przełożonemu wymaganego zapotrzebowania na brakujący materiał                w magazynie potrzebny na budowy i bieżącą działalność.
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku znajdującego się pod adresem:          ul. Wysoka 4, Raciążek. Miejsce pracy nie posiada udogodnień niezbędnych dla osób niepełnosprawnych (brak windy).
2) Praca w wymiarze 1 etatu, praca biurowa na stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym oraz praca terenowa na obszarze gminy.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
- oryginał kwestionariusza osobowego,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty dotyczące dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb potrzebnych do procesu rekrutacji,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. sieci wod-kan” osobiście w sekretariacie (pok. Nr 3) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek w terminie do dnia 20.03.2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciążek oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.



                                                                                           WÓJT GMINY RACIĄŻEK
                                                                                       WIESŁAWA SŁOWIŃSKA







                                                   

Wytworzył: Michał Suchomski (8 marca 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (8 marca 2018, 13:36:21)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (17 kwietnia 2018, 09:59:56)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij