ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - osoby fizyczne - nowe przepisy

W przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

wymagane jest dokonanie zgłoszenia do Wójta Gminy Raciążek.

W/w organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

W terminie 14 dni od dnia oględzin w/w organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa/drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W/w tryb dotyczy tylko sytuacji, gdy wycięcie drzewa/drzew nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej i każdy z właścicieli/współwłaścicieli jest osobą fizyczną.

Osoby fizyczne, usuwające drzewo/drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej, mogą usunąć drzewo/drzewa dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej (w sytuacji przekroczenia obwodów pni o których mowa powyżej).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Jeżeli drzewo/drzewa rośnie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, dla którego zgodnie z uchwałą Nr XI/257/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.11.2019 r., istnieje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.


Zezwolenie nie jest wymagane dla krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Zgloszenie usunięcia drzew lub krzewów 2020.doc (59kB) wordmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (19 czerwca 2017)
Opublikował: Przemysław Buchalski (19 czerwca 2017, 09:02:30)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (18 maja 2020, 13:17:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427