OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY RACIĄŻEK
Raciążek, dnia 06.09.2019 r. 
IT.6733.6.2019
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 06.09.2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Pana Marcina Majera BAZA sp. zo.o. ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 
„Budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 583/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Raciążek, gmina Raciążek”. 
  
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji: 
- Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski  znak: DUDiM.455.77.2019 z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu 26.08.2019 r.) 
- Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak: NNZ.9022.1.441.2019.12 z dnia 30.08.2019 r. (data wpływu 04.09.2019 r.) 
  
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 13.09.2019 r. w Urzędzie Gminy w Raciążku. 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
  
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Pan Marcin Majer BAZA sp. zo.o.
2.      Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
3.      A/a
 
Podano do publicznej wiadomości:
1.      Tablica informacyjna Urzędu Gminy Raciążek
2.      Tablica informacyjna sołectwa Raciążek
3.      Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (6 września 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (6 września 2019, 09:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171