Aktualności ws. punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" oraz II części Programu - nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem, wywołującym COVID-19 oraz ograniczenia wprowadzone przez tut. urząd, informujemy, iż czynności m. in.:
- pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
- przekazywanie do WFOŚiGW w Toruniu wniosków o dofinansowanie,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami:
 
odbywać się będą zdalnie, za pośrednictwem:
 
- e-mail: it@raciazek.pl;
- tel.: 54 283 18 85 wew. 39;
- tel. kom. 531 096 460;
- poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek.


Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Szczegółowe informacje

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a)  1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b)  1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

WZÓR – ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.doc (224kB) word

Dokumentacja i progi dofinansowań

metryczka


Wytworzył: WFOŚiGW (27 października 2020)
Opublikował: Przemysław Buchalski (27 października 2020, 08:55:54)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (27 października 2020, 13:35:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58