Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy - 24 czerwca 2013r.

OBWIESZCZENIE 
Przewodniczącego Rady Gminy 
  
 
Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXXI  Sesję Rady Gminy Raciążek w dniu 24 czerwca 2013r. (poniedziałek) o godz. 10.00  - sala widowiskowa GOK
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad XXXI  Sesji Rady Gminy
2.      Stwierdzenie quorum
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
5.      Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności                                                                                                                                           
                  - wystąpienie Wójta Gminy
                  - dyskusja
                  - podjęcie uchwały
 6. Informacja z  wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
                  - dyskusja
                  - podjęcie uchwały
7.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z XXX  Sesji Rady Gminy
                   - dyskusja
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 
9. Rozliczenie zadań rzeczowych za 2012r.
                   - przedstawienie informacji
                   - dyskusja
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
A)     rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego za 2012r.
·        wystąpienie Wójta dot. realizacji budżetu w 2012r.
·        zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdaniu z wykonania budżetu
·        zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
·        przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
·        przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
·        wystąpienie przedstawicieli komisji
·        dyskusja
·        podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2012r.
·        podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012rok.
11. Podział nadwyżki budżetowej za 2012r.
                - przedstawienie propozycji
                - dyskusja
12.   Przyjęcie zmian do budżetu na 2013r.
                - omówienie zmian przez Skarbnika Gminy
                - dyskusja
                - przyjęcie uchwał
13. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek na lata 2013-2017
                - przedstawienie zmian- Skarbnik Gminy
                - dyskusja
                - podjęcie uchwały
14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
                 - przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji
                 - dyskusja
                 - przyjęcie uchwały
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Raciążek dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej
-) opinia Komisji
-) dyskusja
-) podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przeznaczenia samochodu strażackiego
-) opinia Komisji
-) dyskusja
-) podjęcie uchwały
16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXXI  sesji
17. Wnioski lub oświadczenia
20. Informacje i komunikaty
21. Zamknięcie obrad  XXXI  Sesji Rady Gminy
 
                                                          
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                          Piotr Zabłocki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (13 czerwca 2013)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (13 czerwca 2013, 10:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999