Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy 24 września 2013r.

OBWIESZCZENIE 
Przewodniczącego Rady Gminy 
 
Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXXII  Sesję Rady Gminy Raciążek w dniu 24 września 2013r. (wtorek) o godz. 10.00  - sala widowiskowa GOK
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy
2.      Stwierdzenie quorum
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji
5.      Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności                                                                                                                                           
                  - wystąpienie Wójta Gminy
                  - dyskusja
                  - podjęcie uchwały
6. Informacja z  wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
                  - dyskusja
                  - podjęcie uchwały
7.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z XXXI  Sesji Rady Gminy
                        - dyskusja                  
8. Interpelacje i zapytania radnych
 
9. Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Raciążku
                        - wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
10. Informacja o funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego w Raciążku
                        - wystąpienie Dyrektora Przedszkola Publicznego
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
11. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
                        - wystąpienie Skarbnika Gminy
                        - wystąpienie Przewodniczących Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykupienia gruntów -  ul. Paśniki
                        - wystąpienie Wójta Gminy
                         - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
                       
13. Zmiany do budżetu Gminy na 2013r.
                        - przedstawienie wniosków przez Komisje Rady
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
14. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek
                        - przedstawienie zmian- Skarbnik Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
15. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
                        - wystąpienie Przewodniczącego Komisji
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej
                        - wystąpienie Wójta  Gminy
                         - wystąpienie Przewodniczących Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
17. Przyjęcie statutu spółdzielni socjalnej
                        - omówienie tematu
                        - wnioski poszczególnych Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
18.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXXII  Sesji Rady  Gminy
19. Wnioski lub oświadczenia
20. Informacje i komunikaty
21. Zamknięcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy
 
 
                                                                                 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                     /-/ Piotr Zabłocki

metryczka


Wytworzył: Beata Wesołowska (17 września 2013)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (17 września 2013, 15:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897