ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW.

1. Niniejsze zasady regulują organizację oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg
i wniosków Obywateli kierowanych do Wójta, Sekretarza, Kierowników Referatów
i Kierowników jednostek podporządkowanych Radzie Gminy.

2. Rozpatrywanie, załatwianie merytoryczne skarg i wniosków należy do Referatu właściwego ze względu na przedmiot sprawy lub samodzielne satnowisko pracy wskazane przez Wójta.

3. Wójt Gminy przyjmuje Obywateli w sprawch skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach pracy Urzędu.

4. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania skarg i wnioskow jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dniem przyjęć jest następny dzień roboczy.

5. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków umieszczona jest w siedzibie Urzędu, w widocznym miejscu.

6. Obsługę Wójta w zakresie przyjęć Obywateli , w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie oraz poza siedzibą Urzędu ( np.w trakcie zebrań i spotkań środowiskowych) zapewnia stanowisko ds.obsługi organów samorządowych.

Skargi, wnioski i listy wpływające do urzędu niezależnie od sposobu przedstawienia (na piśmie, osobiście, telefonicznie, itp.), podlegają rejestracji i przechowywaniu w sposób umożliwiający kontrolę sposobu i terminu ich załatwienia .
Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez stanowisko ds.obsługi organów samorządowych.

1. Odpowiedzi na składane wnioski, skargi oraz listy przygotowuje odpowiedni Referat lub samodzielne stanowisko pracy, ktorego zakres działania dotyczy wniesiona skarga.
Odpowiedzi muszą być precyzyjne i odpowiednio uzasadnione.

2. Odpowiedzi negatywne zawierać muszą wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Kopie udzielonych odpowiedzi na skargi i interpelacje każdy Referat i samodzielne stanowisko pracy jest obowiązany przekazać bezzwłocznie na stanowisko ds.obsługi organów samorządowych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Michał Suchomski - Sekretarz Gminy


Urząd Gminy w Raciążku, pokój nr 1, I piętro, tel: 054 283 16 16

metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (10 października 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (10 października 2003, 10:43:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (1 września 2014, 11:55:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9391