BUDOWNICTWO

Wniosek (27kB) zip

W załączniku znajduje się wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załącznik do niniejszego wniosku:

 1. 1 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych obejmującej obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej jednak niż 50 m - w skali 1:1000, a dla inwestycji liniowej również 1:2000.

 2. 1 egz. kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych - w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowej również 1:2000 – z oznaczonym terenem inwestycji oraz ww. obszarem oddziaływania inwestycji oraz z naniesionym wstępnym projektem zagospodarowania, określającym w sposób graficzny dane zawarte w I rozdziale niniejszego wniosku - funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

 3. Wypis z ewidencji gruntów działki przedmiotowej i działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć interes prawny ich właścicieli bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska.

 4. Elewacje projektowanego obiektu lub koncepcja urbanistyczno-architektoniczna ilustrująca rozdział I niniejszego wniosku.

 5. Umowa na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy inwestorem a gestorem sieci ewentualnie zaświadczenie lub techniczne warunki przyłączenia i uzbrojenia terenu inwestycji wydane przez gestora sieci.

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora.

 7. Opłata skarbowa 107 zł (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej).

 

OBJAŚNIENIA


W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy wymaga:

 • zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych;

 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

 • zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy:

 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

 • roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę;

 • tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu, nie wymagająca pozwolenia na budowę.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 • teren ma dostęp do drogi publicznej;

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 • teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu poprzednich planów;

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielom lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:

 • jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;

 • jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów należy pozyskać w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (parter) ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Pozwolenie na budowę wydaje Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 metryczka


Wytworzył: Barbara Modrzejewska (19 stycznia 2004)
Opublikował: Rafal Sikorski (19 stycznia 2004, 08:28:12)

Ostatnia zmiana: Rafał Krajewski (14 czerwca 2011, 10:27:12)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5119