Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 
Urząd Gminy przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, a także wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:
KBS o/Waganiec Nr : 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy.
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości podanych niżej, wnoszą opłatę w wysokości:
1)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)       2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu roczna oplata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń oblicza w sposób określony  w art. 111 ust. 5 tzn. przy przekroczeniu wartości:
1)      37 500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości do  4,5 % alkoholu oraz piwa – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
2)      37 500 zł dla  napojów alkoholowych  o zawartości od 4,5 %- 18%  alkoholu  – roczną, opłatę wnosi w wysokości  1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3)      77 000 dla  napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18 %  alkoholu – roczną, opłatę wnosi w wysokości  2,7  % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
 
Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego  roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust.5 będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30 % opłaty  podwyższonej, określonej w art. 111 ust.5.
 
NIEZŁOŻENIE OŚWIADZCZNIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY DANEGO RODZAJU ALKOHOLU, W DODATKOWYM TERMINIE WRAZ Z WYMAGANĄ OPŁATĄ, SPOWODUJE WYGASZENIE ZEZWOLENIA.
 
druk oświadczenia (38kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Krystyna Jaworska -Stefaniak (17 stycznia 2019)
Opublikował: Marek Smoliński (17 stycznia 2019, 13:27:37)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (17 stycznia 2019, 13:40:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 79