Zasady finansowania

Dochodami gminy są:

1. Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- psów,

2. Wpływy z opłat:
- skarbowej,
- eksploatacyjnej,
- lokalnych i innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych.

4. Subwencja ogólna

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami.

6. Dotacje na zadania własne gminy.

7. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

8. Dotacje z funduszów celowych.

9. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Dochody z majątku gminy.

11. Opłaty prolongacyjne  oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy.

12. Dochody z kar i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

13. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

metryczka


Wytworzył: Rafał Sikorski (16 stycznia 2005)
Opublikował: Rafal Sikorski (17 stycznia 2006, 09:26:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6394