Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.8.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK
Raciążek, dnia 26.01.2018 r. 

IT.6733.8.2017 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm .), zawiadamiam, że w dniu 26.01.2018 r. na wniosek Pana Bogusława Dąbrowskiego została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 115, nr 166/4, nr 161/8, nr 161/6, nr 161/7, nr 161/4 i nr 164/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Podole, gmina Raciążek”. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek, pokój nr 9 w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. Pan Bogusław Dąbrowski
2. A/a - IT

Podano do publicznej wiadomości poprzez: 
1. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku: http://www.bip.raciazek.lo.pl/ 
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku
3. Sołtys miejscowości Podole w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa Raciążek

metryczka


Wytworzył: Rafał Krajewski (26 stycznia 2018)
Opublikował: Rafał Krajewski (26 stycznia 2018, 13:04:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106