Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.6.2019

Raciążek, dnia 21.06.2019 r.


WÓJT GMINY RACIĄŻEK


IT.6733.6.2019


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.06.2019 r. na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Pana Marcina Majera BAZA sp. zo.o. ul. Żwirki i Wigury 53, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Raciążek na dz. o nr ewid. 583/2, gmina Raciążek”.

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 9. Po tym terminie sporządzony zostanie projekt decyzji.


Otrzymują:

  1. Pan Marcin Majer BAZA sp. zo.o.

  2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

  3. IT- a/a


Podano do publicznej wiadomości:

  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Raciążek

  2. Tablica informacyjna sołectwa Raciążek

  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (24 czerwca 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (24 czerwca 2019, 14:49:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186