Budowa zbiornika retencyjnego

Raciążek, dnia 27.09.2010 r.
WÓJT GMINY RACIĄŻEK
IT 7331-P-8/10
OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz
art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.09.2010 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej na ujęciu wody w Podolu”

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać postulaty, wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 8.
Po tym terminie sporządzony zostanie projekt decyzji. Wyjaśnień i informacji udzielać będzie Pan Rafał Krajewski – tel. 054 283 18 85.


Otrzymują:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku

Tablica Sołecka w miejscowości Podole

Gmina Raciążek

a/a
(adresy w aktach sprawy)

metryczka


Wytworzył: MPWiK Ciechocinek (24 września 2010)
Opublikował: Rafał Krajewski (27 września 2010, 10:55:37)

Ostatnia zmiana: Rafał Krajewski (27 września 2010, 11:53:53)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1393