Informacja dla wyborców niepełnosprawnych


Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 19 września 2011 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm ) zarządzam, co następuje.

§ 1
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych 
w załączniku do zarządzenia.

§ 2
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Wiesława Słowińska
        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA 
 
o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
1.      Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone w dniu 9 października 2011 r.
2.      Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100
3.      Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.
4.      W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Gminy Raciążek głosują na listy
kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym część województwa kujawsko – pomorskiego.
5.      W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy Raciążek głosują na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 13.
6.      Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
w okręgu wyborczym Nr 5 w wyborach do Sejmu RP stanowi zał. Nr 2. Wykaz komitetów wyborczych oraz kandydatów na senatorów, którzy zostali w okręgu wyborczym Nr 13 w wyborach do Senatu RP stanowi zał. Nr 3 do informacji.
7.      Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 26 września 2011 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.
Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.
Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
8.      Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 19 września 2011 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie
do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
9.      Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.
Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta, może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” sporządzoną w alfabecie Braille’a.
10. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 5 do Informacji.
11. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informację o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4
w godzinach pracy urzędu tj. 7³º - 15³º lub telefonicznie
Nr tel. 54 283 16 61 , Nr fax – u 54 283 18 82
bądź drogą elektroniczną: adres email: sekretarz.raciazek@wp.pl
 
Raciążek, 14.09.2011r.
Wójt
Wiesława SłowińskaZał. nr 1 - Obwieszczenie.doc (33kB) word
Zał. nr 2 - Kandydaci do Sejmu.doc (147kB) word
Zał. Nr 3 - Kandydaci do Senatu.doc (37kB) word
Zał. nr 4 - Wniosek.doc (32kB) word
Zał. Nr 5 - Wniosek.doc (54kB) word                                                                            

metryczka


Wytworzył: PKW (14 września 2011)
Opublikował: Rafał Marczewski (15 września 2011, 09:50:39)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (23 sierpnia 2012, 10:11:16)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2438