Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.

29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r.

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub

rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem

1 lipca 2014 r.

Wobec powyższego od 1 lipca 2014 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego

lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy

rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone do kwoty 700 zł

za każdy procent tego uszczerbku.

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania

z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

  1. 700 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

  2. 14.000 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

  3. 700 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie.

  4. 70.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 14.000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko /dzieci/ bądź tylko dzieci.

  5. 35.000 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 14.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

  6. 14.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: OR KRUS w Bydgoszczy (3 lipca 2014)
Opublikował: Przemysław Buchalski (3 lipca 2014, 13:31:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627