Przymrozki wiosenne 2019W nawiązaniu do Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak nr 141/2019 z dnia 01.07.2019 r., w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne w  2019 r. w Gminie Raciążek informujemy, iż wnioski o oszacowanie strat w uprawach, w szczególności w sadach, można składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.07.2019 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą uwzględnione w ewentualnym zbiorczym protokole strat. Druki wniosków dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP (zakładka rolnictwo) oraz w tut. urzędzie (pok. nr 9).                                                
Zgodnie z wytycznymi Wojewody dla Komisji, zgłaszane straty powinny dotyczyć całkowitego lub częściowego zniszczenia rośliny lub całkowitej utraty plonu lub jego części.  
Szacowaniu podlegają uprawy będące przed zbiorem plonu głównego.                                  Ponadto informuję, iż zgodnie z w/w wytycznymi protokoły sporządza się w celu uzyskania kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Warunkiem ubiegania się o kredyt jest jednocześnie poniesienie szkód powyżej 30% w produkcji rolnej (przy uwzględnieniu całej produkcji, w tym zwierzęcej).
Dodatkowo informujemy, iż uprawy na gruntach usytuowanych na terenach poza Gminą Raciążek, winno się zgłosić do danej Komisji, na terenie danej gminy, która wypełnia częściowy protokół strat.                                                                                                                                            
                                                                      /-/ Wójt Gminy Raciążek        

wniosek 2019.doc (125kB) word                                                           
 
Otrzymują:
1. Sołtysi gm. Raciążek (po 5 egz.), celem rozpowszechnienia w sposób zwyczajowo przyjęty
2. BIP Urzędu Gminy Raciążek
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku
4. Informator SISMS

metryczka


Wytworzył: IT (4 lipca 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (4 lipca 2019, 11:08:10)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (10 lipca 2019, 08:08:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128