Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest


Zadanie: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raciążek", w roku 2013:Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


Zdjęcie


     Przedsięwzięcie, którego beneficjentem jest gmina a dotyczy zadania realizowanego na  obiektach których właścicielami są osoby fizyczne.
   Planowane działania Gminy Raciążek mają na celu realizację zadań zapisanych w obowiązującym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Został on przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032". Następnie Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010W z dnia 15 marca 2010 r. podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
   Gmina ma obowiązek wykonywania zadań przypisanych dla samorządów lokalnych wynikających z ustaleń Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Do roku 2012 niewielu mieszkańców poinformowało Wójta Gminy Raciążek o likwidacji azbestu, pomimo takiego obowiązku. Przeprowadzenie inwentaryzacji, połączone z informowaniem mieszkańców o ich obowiązkach w związki z usuwaniem wyrobów zawierających azbest miało na celu przygotowanie kompleksowej informacji dla mieszkańców Gminy w zakresie działań związanych z usuwaniem azbestu. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXIII/178/12 z dnia 29.10.2012 r., jako ogólnodostępny dokument także dla mieszkańców Gminy reguluje problematykę usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości.
   Przeprowadzone i zaplanowane działania Gminy Raciążek stanowią realizację krajowych wymogów w zakresie oczyszczania kraju z wyrobów zawierających azbest.
    Najważniejszym założeniem planowanych działań jest eliminowanie wyrobów zawierających azbest. Prowadzić to będzie do minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (polegająca na ankietyzacji mieszkańców) wykazała, że na terenie Gminy Raciążek azbest występuje na 426 posesjach. Na terenie jednostki znajduje się ok. 102 058,5 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym : 0,1 Mg I stopnia pilności; 14,4 Mg II stopnia pilności; 1 108,2 Mg III stopnia pilności.

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Raciążku (27 września 2013)
Opublikował: Przemysław Buchalski (30 października 2013, 10:42:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 984