Nabór wniosków i Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła


Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż uchwałą nr XXXV/301/2018 z dnia 16.02.2018 r. przyjęty został „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu jej rozliczania”.
W związku z powyższym w dniach 15.03.2018 r. – 31.03.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ogrzewania. Wnioski należy składać wyłącznie w w/w okresie. Wcześniejsze deklaracje miały charakter informacyjny i nie stanowiły wniosków o których mowa powyżej.
Regulamin oraz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dostępny będzie w siedzibie Urzędu Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek (pok. nr 9) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciążek. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność wniosku oraz załączników.
Z uwagi na ograniczenie udzielonego dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, spośród w/w wniosków wylosowanych zostanie 10 beneficjentów.
O terminie i szczegółach losowania tut. urząd poinformuje telefonicznie.

Dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na inne źródło ogrzewania przeznacza się na zakup jednego z następujących urządzeń grzewczych, zgodnych z wymaganiami:
a) kotły na paliwa stałe:
- klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
- klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego;
b) kotły gazowe:
- kotły na paliwa gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;
c) kotły olejowe:
-  kotły na paliwa ciekłe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne;
d) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym).

Regulamin.doc (70kB) word
UCHWAŁA Nr XXXV/301/2018 RADY GMINY RACIĄŻEK z dnia 16 lutego 2018 r. (667kB) pdf

Formularze:

Wniosek.doc (51kB) word
Zał. nr 1 do wniosku.doc (38kB) word
Zał. nr 2 do wniosku.doc (37kB) word
Zał. nr 3 do wniosku.doc (40kB) word
Zał. nr 4 do wniosku.doc (38kB) word

/-/ Wójt Gminy Raciążek

metryczka


Wytworzył: IT (27 lutego 2018)
Opublikował: Przemysław Buchalski (27 lutego 2018, 13:00:46)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (7 marca 2018, 12:09:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432