Komunikat w sprawie dozoru nad psami

Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XXIX/212/13 z dnia 12 marca 2013 r. zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich.
W związku z powyższym właściciele lub opiekunowie psów lub innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru – jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się z niego.
Tut. urząd ma podpisaną umowę ze schroniskiem w m. Wygoda. Pies pozostawiony bez dozoru w miejscu publicznym, bez obroży oraz innego oznaczenia właściciela może zostać potraktowany jako bezpański i przekazany do w/w schroniska. W sytuacji ustalenia właściciela, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia takiego zwierzęcia tut. urząd obciąży jego właściciela.
Nadmieniam, że zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt podlega karze grzywny albo karze nagany.
W związku z powyższym proszę o przestrzeganie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Komunikat.jpg (579kB) jpg


                                                       /-/ Wójt Gminy Raciążek
Otrzymują:
  1. Sołtysi Gminy Raciążek (po 5 egz.), w celu rozpropagowania w sposób zwyczajowo przyjęty.
  2. BIP Urzędu Gminy w Raciążku.
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku.

metryczka


Wytworzył: IT (22 marca 2018)
Opublikował: Przemysław Buchalski (22 marca 2018, 11:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155