Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA 
o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 
 
1.      Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r. 

2.      Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7:00 – 21:00 

3.      Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek stanowiące załącznik Nr 1 do informacji. 

4.      W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Raciążek głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie. 

5.      Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi
zał. Nr 2. 

6.      Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy
w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy,
w której stale zamieszkuje. 

Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.
Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 

7.      Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania,
karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie
do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony
do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 
8.      Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.
Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a. 

9.      Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji. 

10.    Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 
w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane 
 
w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4
w godzinach pracy urzędu tj. 7³º - 15³º lub telefonicznie                 
nr tel. 54 283 16 61 , Nr faxu: 54 283 18 82
bądź drogą elektroniczną: adres email: sekretarz.raciazek@wp.pl
 

 
 
                                                                                                                          
Raciążek, 18.04.2014r.                                                                        Wójt  
                                                                                                                                                                                                                                   Wiesława Słowińska


Załącznik Nr 1 (39kB) word
Obwieszczenie OKW Nr 19/14 (1998kB) pdf
Załącznik Nr 2 (9kB) excel
Załącznik Nr 3 (37kB) word
Załącznik Nr 4 (863kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 kwietnia 2014)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (18 kwietnia 2014, 12:01:21)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (9 maja 2014, 13:44:07)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 953