Konsultacje społeczne

W dniach 30.12.2015 r. - 12.01.2016 r. odbędą się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gm. Raciążek. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest to dokument strategiczny. Wychodzi naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji gazów cieplarnianych. Zawiera informacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych i pyłów na terenie Gminy. Sporządzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej jest następstwem przyjętych przez Polskę zobowiązań w ramach protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Plan gospodarki niskoemisyjnej Obecnie prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie tut. urzędu w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu lub na stronie BIP.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ug.raciazek@wp.pl, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Raciążek.Wójt Gminy RaciążekProjekt dokumentu: PGN Raciążek 27.11.2015.pdf (1592kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (29 grudnia 2015)
Opublikował: Przemysław Buchalski (29 grudnia 2015, 09:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244