PODSTAWOWE ZADANIA

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika oraz wykonuje swoją funkcję na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
3. Do kompetencji Wójta należy ogólne kierownictwo i nadzór nad całością spraw wynikających z funkcjonowania Gminy oraz Urzędu, a w szczególności :
1) pełnienie roli organu osoby prawnej, jaką jest Gmina, upoważnionego do jej reprezentacji na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem,
2) na gruncie prawa pracy pełnienie funkcji Kierownika Urzędu oraz zwierzchnika wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) sprawowanie władzy administracji ogólnej i funkcji organu I instancji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i w sprawach podatkowych.

Jako organ wykonawczy, Wojt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone prawem, w tym:
1) przygotowuje projekty uchwał Rady i określa sposób realizacji zadań
uchwalonych przez Radę,
2) przygotowuje strategiczne, długofalowe rozwiązania problemów Gminy,
3) kieruje wykonaniem uchwalonego budżetu,
4) gospodaruje mieniem komunalnym i składa jednoosobowe oświadczenie woli,
5) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) nadaje Urzędowi regulamin organizacyjny oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
7) jako organ I instancji wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych
 z zakresu administracji publicznej i w sprawach podatkowych,
8) wydaje, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, przepisy porządkowe.

W celu wykonania zadań określonych w ust.1 Wójt wydaje akty normatywne:
1) w formie zarządzenia , akty stanowiące prawa miejscowego:
a) przepisy wykonawcze,
b) przepisy organizacyjno-ustrojowe,
c) przepisy porządkowe,
 w formie zarządzenia wewnętrznego, akty normatywne inne, niż w pkt.1.

 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (7 lipca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (18 czerwca 2003, 12:16:32)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (26 stycznia 2004, 11:33:06)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4752