ZADANIA RADY GMINY

Zadania Rady Gminy określa art.18 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r poz.1591 z późn.zm) oraz rozdz. V Statutu Gminy &24.

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalenie statutu Gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powołanie i odwołanie, na wniosek Wójta, Sekretarza i Skarbnika,

4) uchwalenie budżetu Gminy, przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania  jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im  składników mienia i środków budżetowych na realizację zadań,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych  ustawami,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego  zarządu,  dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu, przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów  krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie  podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenie i przystępowanie do spółek, związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania  i występowania z nich,
g) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach, przez Wójta
h) tworzenia , przekształcania i likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek i zakresu rozporządzania tym majątkiem,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11 )podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których  mowa w § 6 ust. 1 powierzonych przez inne organa i jednostki,

12) podejmowanie uchwał w sprawach  współdziałania  z innymi gminami, w tym uchwalanie statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał  w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności  lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwal w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich  działania oraz składu osobowego


Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
 

metryczka


Wytworzył: Beata Wesołowska (17 czerwca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (17 czerwca 2003, 08:57:40)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (26 stycznia 2004, 11:35:18)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5524