UCHWAŁY RADY GMINY 2003 ROK


Uchwała Nr IV)14)2003
Rady  Gminy  R a c i ą ż e k
z dnia 18 lutego 2003r.
o zatwierdzeniu  planu  pracy  Rady  Gminy  na  2003r.
więcej... (22kB) word


Uchwała Nr IV)15)2003
Rady Gminy R a c i ą ż e k
z  dnia 18 lutego 2003r.
o zatwierdzeniu planów pracy Komisji Rady Gminy na 2003r.
więcej... (21kB) word


Uchwała Nr IV)16)2003
Rady    Gminy   Raciążek
z dnia 18 lutego 2003r.

w sprawie przystąpienia Gminy Raciążek do Międzynarodowego Stowarzyszenia  Biopaliw z siedzibą w Toruniu.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr IV)17)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 18 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
więcej... (22kB) word

Uchwała NrIV)18)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 18 lutego 2003r. 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
więcej... (34kB) word

Uchwała Nr IV)19)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 18 lutego 2003r.

w sprawie Statutu Gminy Raciążek.
więcej... (540kB) word

Uchwała Nr IV)20)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 18 lutego 2003r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Raciążku.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr V)21)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej:
Zespole Szkół - Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Raciążku.

więcej... (26kB) word

Uchwała Nr V)22)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej Publicznym Przedszkolu w Raciążku.
więcej... (25kB) word

Uchwała Nr V)23)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu stanowiących podstawę naliczenia wynagrodzenia pracownikom samorządowym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych gminy Raciążek.
więcej... (22kB) word

Uchwała Nr V)24)2003
Rady Gminy Raciążek 
z dnia 11 kwietnia 2003r.
w sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  na  terenie  gminy Raciążek.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr V)25)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w  sprawie nabycia  nieruchomości.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr V)26)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr V)28)2003
z  Sesji   Rady  Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

zmieniająca  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  podatku  od nieruchomości  oraz  określenia  podstawy  obliczenia  podatku rolnego.
więcej... (24kB) word

Uchwała Nr V)29)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 kwietnia 2003r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raciążek za 2002r i absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu.
więcej... (23kB) word

Uchwała Nr VI)30)2003
Rady Gminy   Raciazek
z dnia 26 czerwca 2003r. 
w sprawie przyjęcia informacji z działalności Przedszkola Samorządowego.
więcej... (22kB) word

Uchwała Nr VI)31)2003
Rady Gminy Raciątek
z dnia 26 czerwca 2003r. 
w sprawie przyjęcia informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciązku.
więcej... (35kB) word

Uchwała Nr VI)32)2003
Rady Gminy   Raciczek
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji z działalności GKS "Wzgórze"
więcej... (64kB) word

Uchwała Nr VI)33)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2003r.
w sprawie przyjęcia informacji z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2002r.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr VI)34)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2003r.

o zmianie uchwały Nr IV/18/2003 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2003r.
więcej... (23kB) word

Uchwała Nr VI)35)2003
Rady  Gminy  Raciążek
z dnia 26 czerwca 2003r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zasad  zbycia  i  obciążania  nieruchomości stanowiącej  własność  gminy.
więcej... (22kB) word

Uchwała Nr VI)36)2003
 Rady Gminy Raciąiek
 z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w 2003r.
więcej... (24kB) word

Uchwała Nr VI)37)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
więcej... (21kB) word

Uchwała Nr VI)38)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia  26 czerwca 2003r.

w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rady.
więcej... (22kB) word

Uchwała Nr VII)39)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciążek za I półrocze 2003r.
więcej... (25kB) word

Uchwała Nr VII)40)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji o pracy Zespołu Szkół w Raciążku.
więcej... (39kB) word

Uchwała Nr VII)41)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
więcej (25kB) word

Uchwała Nr VII)42)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
więcej... (25kB) word


Uchwała Nr VIII)43)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.

wyrażająca opinię o przedłożonym projekcie uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kuj.
więcej... (22kB) word

Uchwała Nr VIII)44)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.

o zmianie uchwały Nr IV/18/2003 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2003 rok.
więcej... (231kB) word

Uchwała Nr VIII)45)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.
o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku.
więcej... (23kB) word
Załącznik do Uchwały - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (44kB) word

Uchwała Nr VIII)46)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.

O nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Raciążku.
więcej... (24kB) word
Załącznik do Uchwały - Statut Gminnego Ośrodka Kultury (44kB) word

Uchwał Nr VIII)47)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku.
więcej... (23kB) word
Załącznik do Uchwały - Statut Gminnej Biblioteki Publicznej (35kB) word


Uchwała Nr VIII)48)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
więcej... (22kB) word
Załącznik do Uchwały - Statut Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (82kB) word

Uchwała Nr VIII)49)2003
Rady Gminy w Raciążku
z dnia 30 września 2003r.

o zatwierdzeniu planu pracy na IV kwartał 2003 r. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego.
więcej... (29kB) word

Uchwała Nr VIII)50)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.

o przyjęciu regulaminu głosowania w sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych.
więcej... (27kB) word

Uchwała Nr VIII)51)2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 września 2003r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
więcej... (25kB) word

 Uchwała Nr IX/52/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Raciążek.
więcej... (39kB) word
 
 Uchwała Nr IX/53/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji na temat bezrobocia w gminie Raciążek.
więcej... (25kB) word

Uchwała Nr IX/54/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążku.
więcej... (25kB) word

Uchwała Nr IX/55/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.

w sprawie przyjęcia informacji odnośnie bezpieczeństwa na terenie gminy i funkcjonowania Policji.
więcej... (25kB) word

Uchwała Nr IX/56/03
Rady  Gminy  Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
więcej... (32kB) word

 Uchwała Nr IX/57/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 05 listopada 2003r.

 o zmianie uchwały Nr IV/18/2003 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2003r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2003 rok
.
więcej... (33kB) word

 
 Uchwała Nr X/58/2003
Rady  Gminy  Raciążek
z  dnia 11 grudnia 2003r.
 
wyrażeniu opinii o uznaniu  lasów  za  ochronne.
więcej... (21kB) word
 
Uchwała Nr X/59 /2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 grudnia 2003r.

 o zmianie uchwały Nr IV/18/2003 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2003r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2003 rok.
więcej... (99kB) word
 
 
Uchwała Nr X/60/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 grudnia 2003r.
 
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania uchwał Rady Gminy za 2003r.
więcej... (25kB) word

 
 Uchwała Nr X/61/2003
Rady  Gminy Raciążek
z dn. 11 grudnia 2003r.

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004r.
więcej... (35kB) word

 
Uchwała Nr X/62/2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 grudnia 2003r.
 
w sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004r.
więcej... (28kB) word
 
Uchwała Nr X/ 63 /2003
Rady Gminy Raciążek
z dnia 11 grudnia 2003r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2004r.
więcej... (43kB) word
 
Uchwała Nr XI/64/2003
Rady Gminy Raciążek
z  dnia 29 grudnia 2003r.
 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Gminy na lata 2004-2007 przy udziale Funduszy Pomocowych.
więcej... (40kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 


metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (8 czerwca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (21 sierpnia 2003, 12:31:45)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (20 lutego 2004, 11:01:22)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3140