Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - osoby fizyczne - nowe przepisy

W przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu [...]

Zgłoszenie drzewa: złomu/wywrotu

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wprowadziła definicję wywrotu, zgodnie z którą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub kata-strofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub [...]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW - związane z działalnością gospodarczą

do pobrania:----------------------------------------------Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera: 1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo [...]

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w [...]

metryczka