Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Formularz zgłoszenia niewykonania usługi z zakresie odpadów komunalnych (brak wywozu odpadów lub niewyposażenia nieruchomości w worki)

Informujemy, że każdorazowe zgłoszenie braku wywozu odpadów komunalnych w wyznaczonym harmonogramem terminie lub braku wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do segregacji odpadów lub inne niedopełnienie usług związanych z [...]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dopuszcza się inny sposób pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. odpady tego rodzaju można przekazywać do punktów ich sprzedaży.Zbierający zużyty sprzęt są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru prowadzonego [...]

Instalacje do których w 2013 r. przekazywane były odpady z terenu Gminy Raciążek

W 2013 r. odpady przekazywane były do instalacji: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów w Machnaczu, Machnacz 87-880 Brześć Kujawski, Międzygminne Składowisko Odpadów w Służewie ul. Polna 87 87-710 Służewo REMONDIS Bydgoszcz [...]

Informacja na temat osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 2012r. INFORMACJE O ILOŚCIACH I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2012 R. Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciążek [...]

Informacja na temat osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 2013r. INFORMACJE O ILOŚCIACH I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 R. Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciążek wynikają z [...]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dot. dzierżawy pojemników na odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dot. dzierżawy pojemników na odpady komunalne    Uprzejmie informujemy, że osoby które zleciły przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu wyposażenie nieruchomości w pojemnik w formie [...]

Obowiązek właścicieli nieruchomości

KOMUNIKAT W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i [...]

Informacje - deklaracje dot. odpadów komunalnych

Uprzejmie przypominamy, że termin składania deklaracji dot. odpadów komunalnych mija 25.04.2013 r., w razie niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Raciążek określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Rewolucja śmieciowa

Od dnia 1 stycznia 2012 r. powołano do życia została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy przedmiotowej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za należyte [...]

metryczka